Aktualności Aktualności

Szacowanie szkód łowieckich - informacja o szkoleniach

Szkolenia dot. szacowania szkód łowieckich - najważniejsze informacje dla Uczestników z ODR, IR i ZO PZŁ


Nazwa szkolenia: Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy prawo łowieckie z dnia 15.06.2018 r. Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 1507.

Tematyka: zgodna z Zarządzeniem nr 56/2018 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Cele szkolenia: poznanie przez Uczestników najnowszych regulacji prawnych w zakresie Prawa Łowieckiego, umiejętność stosowania procedur szacowania szkód łowieckich, znajomość przepisów KPA w zakresie dotyczącym ww. Prawa oraz udoskonalenie umiejętności mediacji w sytuacjach dot. szacowania szkód łowieckich.

Organizator: ORWLP w Bedoniu.

Wykładowcy: osoby/podmioty wybrane w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez organizatora.

Uczestnicy i planowane limity miejsc: szkolenie skierowane jest bezpośrednio do trzech grup:
- przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego (do 20 osób/szkolenie z terenu danego województwa),
- przedstawicieli izb rolniczych (do 10 osób/szkolenie z terenu danego województwa),
- przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich (do 10 osób/szkolenie z terenu danego województwa.
Ze względu na warsztatowy charakter zajęć liczba miejsc na szkoleniu ograniczona jest łącznie do 40 osób.
UWAGA: ww. limity mogą ulec zmianie po podsumowaniu rekrutacji zakończonej 14.02.2019 r.

Przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie: zakończone w dniu 14.02.2019 r. Na tej podstawie w lutym oszacowana zostanie liczba niezbędnych szkoleń oraz limity osób na danym szkoleniu.

Informacja o miejscach i terminach szkoleń: Zostanie przesłana do ODR, IR i ZO PZŁ drogą e-mailową w marcu lub na początku kwietnia 2019 r.

Rezygnacja ze szkolenia: możliwa jest w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia oraz jedynie na podstawie e-maila przesłanego na adres szkolenia.lowiectwo@bedon.lasy.gov.pl. Rezygnacje przesłane w późniejszym terminie mogą wiązać się z obciążeniem jednostki delegującej kosztami wydruku materiałów, przygotowania serwisu i sali szkoleniowej.

Rezerwacja ew. noclegów i wyżywienia: po stronie jednostki delegującej. Organizator zapewnia salę szkoleniową oraz serwis konferencyjny.

Miejsca szkoleń: indywidualna lokalizacja dla każdego z województw – w trakcie ustaleń.

Terminy szkoleń: kwiecień – grudzień 2019 r. – w trakcie ustaleń.

Test końcowy: szkolenie kończy się testem egzaminacyjnym przeprowadzanym na zakończenie zajęć. Test składa się z ok. 20 pytań. Każde z pytań ma po 3 odpowiedzi, z których należy wskazać jedną poprawną. Podstawą zaliczenia testu jest udział w zajęciach oraz uzyskanie min. 50% + 1 odpowiedzi poprawnych. Sprawdzenie testu nastąpi bezpośrednio po jego zakończeniu. Sprawdzenia dokonają osoby wskazane przez przedstawiciela organizatora obecnego na szkoleniu. Pozytywnie zdany test jest podstawą do wydania zaświadczenia o udziale w szkoleniu.
UWAGA: zaświadczenie nie nadaje żadnych uprawnień, jest ono potwierdzeniem udziału w szkoleniu. Niezakwalifikowanie się na szkolenie oraz nieotrzymanie zaświadczenia nie wstrzymuje możliwości udziału w szacowaniu szkód).
Koszt szkolenia: organizator zapewnia bezpłatnie Uczestnikom: udział w wykładach, udział w ćwiczeniach, udział w teście końcowym, materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczeń, korzystanie z sali i serwisu konferencyjnego w czasie trwania szkolenia. Ww. usługi finansowane są w ramach środków związanych z funduszem leśnym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe za pośrednictwem organizatora szkolenia.
UWAGA: organizator nie zapewnia i nie pokrywa kosztów noclegów Uczestników i wyżywienia Uczestników (poza ww. serwisem konferencyjnym) w czasie szkolenia.

Informacje dodatkowe: szkolenie dostępne jest od grudnia 2018 r. na platformie e-learningowej pod adresem: www.szkolenia.lasy.gov.pl. Informacja o szkoleniach w formule tradycyjnej w 2019 r. zostanie przekazana ODR, IR i ZO PZŁ odrębnymi pismami.

W celu uzyskania przez Uczestników dalszych informacji o szczegółach organizacyjno-finansowych uprzejmie prosimy o kontakt z organizatorem:
szkolenia.lowiectwo@bedon.lasy.gov.pl; tel. (42) 677 25 36 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach 09:00-14:00.