Aktualności Aktualności

Szacowanie szkód łowieckich - informacja o szkoleniach

Szkolenia dot. szacowania szkód łowieckich - najważniejsze informacje dla Uczestników

Nazwa szkolenia: Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania.
Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy prawo łowieckie z dnia 15.06.2018 r. Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 1507.
Tematyka: zgodna z Zarządzeniem nr 56/2018 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Cele szkolenia: poznanie przez Uczestników najnowszych regulacji prawnych w zakresie Prawa Łowieckiego, umiejętność stosowania procedur szacowania szkód łowieckich, znajomość przepisów KPA w zakresie dotyczącym ww. Prawa oraz udoskonalenie umiejętności mediacji w sytuacjach dot. szacowania szkód łowieckich.
Organizator: ORWLP w Bedoniu.
Wykładowcy: osoby/podmioty wybrane w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez organizatora.
Uczestnicy i limity miejsc: szkolenie skierowane jest bezpośrednio do trzech grup:
- przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego (do 30 osób/szkolenie z terenu danego województwa),
- przedstawicieli izb rolniczych (do 10 osób/szkolenie z terenu danego województwa),
- przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich (do 10 osób/szkoleniez terenu danego województwa.
Ze względu na warsztatowy charakter zajęć liczba miejsc na szkoleniu ograniczona jest łącznie do 50 osób.
Przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie: zakończone w dniu 28.09.2018 r. Na podstawie otrzymanych do tego czasu zgłoszeń uruchomione zostały listy rezerwowe (wg kolejności zgłoszeń) w tych lokalizacjach, w których nie wykorzystano maksymalnych limitów.
Potwierdzanie udziału w szkoleniu: ze względu na wyżej opisane zasady przyjmowania zgłoszeń uprzejmie prosimy o udział w szkoleniu dopiero po otrzymaniu od ORWLP w Bedoniu odrębnego e-maila potwierdzającego przyjęcie na szkolenie. ORWLP w Bedoniu nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności wynikające z przyjazdu na szkolenie bez ww. potwierdzenia.
Rezygnacja ze szkolenia: możliwa jest w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia oraz jedynie na podstawie e-maila przesłanego na adres szkolenia.lowiectwo@bedon.lasy.gov.pl. Rezygnacje przesłane w późniejszym terminie mogą wiązać się z obciążeniem jednostki delegującej kosztami wydruku materiałów, przygotowania serwisu i sali szkoleniowej.
Rezerwacja ew. noclegów i wyżywienia: po stronie jednostki delegującej. Organizator zapewnia salę szkoleniową oraz serwis konferencyjny.
Miejsce szkolenia: indywidualna lokalizacja dla każdego z województw.
Termin szkolenia: 20 szkoleń w terminach od września do grudnia 2018 r.
Test końcowy: szkolenie kończy się testem egzaminacyjnym przeprowadzanym na zakończenie zajęć. Test składa się z ok. 20 pytań. Każde z pytań ma po 3 odpowiedzi, z których należy wskazać jedną poprawną. Podstawą zaliczenia testu jest udział w zajęciach oraz uzyskanie min. 50% + 1 odpowiedzi poprawnych. Sprawdzenie testu nastąpi bezpośrednio po jego zakończeniu. Sprawdzenia dokonają osoby wskazane przez przedstawiciela organizatora obecnego na szkoleniu. Pozytywnie zdany test jest podstawą do wydania zaświadczenia o udziale w szkoleniu.
UWAGA: zaświadczenie nie nadaje żadnych uprawnień, jest ono potwierdzeniem udziału w szkoleniu. Niezakwalifikowanie się na szkolenie oraz nieotrzymanie zaświadczenia nie wstrzymuje możliwości udziału w szacowaniu szkód).
Koszt szkolenia: organizator zapewnia bezpłatnie Uczestnikom: udział w wykładach, udział w ćwiczeniach, udział w teście końcowym, materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczeń, korzystanie z sali i serwisu konferencyjnego w czasie trwania szkolenia. Ww. usługi finansowane są w ramach środków związanych z funduszem leśnym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe za pośrednictwem organizatora szkolenia.
UWAGA: organizator nie zapewnia i nie pokrywa kosztów noclegów Uczestników i wyżywienia Uczestników (poza ww. serwisem konferencyjnym) w czasie szkolenia. Uprzejmie prosimy o podjęcie działań w tym zakresie w przypadku, gdy delegowane osoby będą musiały skorzystać z noclegów i wyżywienia.
UWAGA: organizator zastrzega sobie możliwość odwołania i/lub zmiany terminu szkolenia. Jednocześnie organizator podejmie starania zmierzające do poinformowania zgłoszonych Uczestników szkolenia o ew. zmianach.
Informacje dodatkowe: jest łącznie 20 szkoleń planowanych do realizacji w 2018 r. Jednocześnie trwają prace nad udostępnieniem szkolenia na platformie e-learningowej. Kontynuacja szkoleń w formule tradycyjnej zaplanowane jest również w 2019 r. Wszelkie szczegóły zostaną Państwu przekazane odrębnymi pismami.
W celu uzyskania przez Uczestników dalszych informacji o szczegółach organizacyjno-finansowych uprzejmie prosimy o kontakt z organizatorem: szkolenia.lowiectwo@bedon.lasy.gov.pl; tel. (42) 677 25 36 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach 09:00-14:00.