Wydawca treści Wydawca treści

Projekty koncepcyjne aranżacji zieleni

Jeżeli chcesz, aby teren wokół obiektu był intrygujący i interesujący oraz bezpieczny i łatwo dostępny dla każdego, nawet osoby niepełnosprawnej – skontaktuj się z nami! Mamy w tym zakresie wiedzę i doświadczenie.

 

Wycena i zlecenie wykonania projektu aranżacji zieleni
Kontakt: Wioletta Kacprzyk: w.kacprzyk@bedon.lasy.gov.pl, tel. 42 677 25 38

W zależności od zakresu prac objętych projektem wykonują go pracownicy ORWLP w Bedoniu i/lub podmioty zewnętrzne z odpowiednimi uprawnieniami (na zlecenie ORWLP w Bedoniu).

Korzyści dla Nadleśnictwa:

 1. Atrakcyjny projekt zgodny ze specyfiką działalności przyrodniczo-leśnej, spełniający potrzeby i oczekiwania gości oraz jednostek organizacyjnych PGL LP, uwzględniający aktualne trendy i możliwości techniczno-technologiczne. Projekty zawsze wpisują się w ideę projektowania uniwersalnego, tj. uwzględniającego potrzeby i ograniczenia osób niepełnosprawnych, szczególnie ruchowo.
 2. Duża oszczędność czasu pracowników nadleśnictw w zakresie organizacji prac projektowych. My przeprowadzamy wszelkie niezbędne procedury wynikające z uwarunkowań formalno-prawnych, tak aby projekt był nie tylko atrakcyjny, ale i zgodny z obowiązującym prawem.
 3. Współpraca z ORWLP na podstawie zlecenia lub porozumienia.

Aranżację wykonujemy dla następujących przestrzeni:

 1. terenów wokół budynków i obiektów budowlanych np. wiat edukacyjnych czy turystycznych,
 2. terenów zabawowo-rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych,
 3. parków i zieleńców, również zabytkowych.

Proponowany przebieg współpracy:

 1. Przesłanie do ORWLP zlecenia wykonania wyceny (druk do pobrania) - zadanie Zamawiającego,
 2. Sporządzenie wyceny - zadanie ORWLP,
 3. Przesłanie do ORWLP zlecenia wykonania projektu aranżacji zieleni (druk do pobrania) – zadanie Zamawiającego,
 4. Wizyta w Nadleśnictwie – pomiary – zadanie ORWLP oraz szczegółowe uzgodnienia – zadanie ORWLP i Zamawiającego,
 5. Przygotowanie i przekazanie do Nadleśnictwa pierwszej wersji projektu aranżacji zieleni (postać elektroniczna) – zadanie ORWLP,
 6. Przekazanie uwag do ORWLP - zadanie Zamawiającego,
 7. Naniesienie ewentualnych zmian w pierwszej wersji projektu aranżacji zieleni (pierwsze zmiany są bezpłatne) oraz przekazanie poprawionej wersji do Zamawiającego – zadanie ORWLP,
 8. Zatwierdzenie projektu aranżacji zieleni - zadanie Zamawiającego,
 9. Przesłanie faktury wraz z projektem aranżacji zieleni (postać papierowa - 2 egzemplarze) – zadanie ORWLP.

Koszt projektu aranżacji zieleni:

Koszt projektu aranżacji zieleni to ok. 65 zł netto za 1 m2.
Koszt projektu uzależniony jest m.in. od następujących parametrów:

 1. szacowanej powierzchni przestrzeni objętej pracami projektowymi,
 2. lokalizacji obiektu, wokół którego prowadzone będą prace aranżacyjne,
 3. zakresu prac projektowych:
  1. inwentaryzacja zieleni (pomiar z natury + dokumentacja fotograficzna),
  2. dwie koncepcje układów funkcjonalnych projektowanej przestrzeni (rzuty poziome z rozmieszczeniem elementów komunikacyjnych, rabat, elementów małej architektury itd.),
  3. szczegółowy plan funkcjonalny aranżowanej przestrzeni przygotowany w oparciu o wybraną koncepcję obrazująca ogólne zasady rozwiązań estetycznych,
  4. szczegółowy projekt nasadzeń roślinnych (gatunek i odmiana),
  5. projekt nawierzchni i posadzek,
  6. projekt oświetlenia,
  7. projekt nawodnienia, ewentualnie odwodnienia,
  8. propozycja i/lub projekty urządzeń małej architektury,
  9. syntetyczna charakterystyka zagadnień poruszanych w części graficznej,
  10. poglądowe wizualizacje komputerowe projektowanej przestrzeni,
  11. zestawienie powierzchni i ilości niezbędnych materiałów niezbędnych do wykonania aranżacji zieleni,
  12. dwie wizyty na terenie obiektu:
    I celem inwentaryzacji obiektu i uzgodnień projektowych;
    II celem prezentacji dwóch wersji projektu aranżacji obiektu;

Projekt aranżacji zieleni przekazywany do Zamawiającego zawiera m.in. następujące dokumenty:

 1. rzuty poziome przestrzeni objętej pracami projektowymi wraz z wymiarowaniem oraz rozmieszczeniem elementów małej architektury,
 2. projekty techniczne, zgodnie z zakresem zleceni,
 3. propozycje elementów małej architektury,
 4. krótki opis techniczny planowanej inwestycji.

Projekt aranżacji zieleni w powyższej cenie nie obejmuje:

 1. szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej,
 2. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 3. przedmiarów robót budowlanych,
 4. kosztorysu inwestorskiego,
 5. nadzoru inwestorskiego,
 6. przygotowania dokumentacji do przetargu.

Na zlecenie Zamawiającego za dodatkową opłatą możemy wykonać także:

 1. wyżej wymienione prace,
 2. inne dodatkowe prace projektowe poza zakresem projektu aranżacji zieleni.