Wydawca treści Wydawca treści

Parkingi Leśne

Proponowany przebieg udziału w Programie AUL przy posadawianiu parkingu leśnego:

Proponowany przebieg udziału w Programie AUL przy posadawianiu parkingu leśnego w latach 2014 i 2015 (stan na 05.09.2014 r.).

 

Lp. 

Działanie

Podmiot odpowiedzialny

Stan wykonania prac planowanych na 2014r.

Stan wykonania prac planowanych na 2015r.

1

Kontakt z ORW LP w Bedoniu i uszczegółowienie informacji o Programie

Nadleśnictwo

wykonano

wykonano

2

Ogłoszenie naboru na parkingi leśne - wysłanie informacji o otworzonym naborze do wszystkich RDLP

ORWLP za zgodą DGLP

wykonano

wykonano

3

Przekazanie informacji o naborze do Nadleśnictw i podległych jednostek LP

RDLP

wykonano

wykonano

4

Zgłaszanie propozycji lokalizacji do właściwej RDLP

Nadleśnictwo

wykonano

wykonano

5

Przygotowanie i przesłanie do ORW LP w Bedoniu „Regionalnego wykazu nadleśnictw planujących inwestycje w parkingi leśne AUL"

RDLP

wykonano

wykonano

6

Przygotowanie i przesłanie do DGLP „Krajowego wykazu nadleśnictw planujących inwestycje w parkingi leśne AUL"

ORW LP

wykonano

planowane we wrześniu 2014 r.

7

Zatwierdzenie „Krajowego wykazu" i przekazanie informacji o tym do RDLP i do ORWLP

DGLP

wykonano

planowane do końca 2014 r.

8

Konsultacje terenowe w celu przygotowania projektów koncepcyjnych

Nadleśnictwo i ORWLP

wykonano

planowane do I kwartału 2015 r.

9

Przygotowanie i konsultacje projektu koncepcyjnego PL

Nadleśnictwo i ORWLP

wykonano

planowane do I kwartału 2015 r.

10

Oszacowanie kosztów inwestycji

zadanie OTL w Jarocinie lub Nadleśnictwa

wykonano

planowane na 2015 r.

11

Przygotowanie projektów budowlano-wykonawczych na podstawie projektów koncepcyjnych

Nadleśnictwo lub OTL w Jarocinie w konsultacji z Nadleśnictwem

w trakcie

planowane na 2015 r.

12

Przygotowanie i przeprowadzenie procedur związanych z wykonaniem inwestycji

Nadleśnictwo lub OTL w Jarocinie

w trakcie

planowane na 2015 r.

13

Przeprowadzenie inwestycji – budowy parkingu leśnego

Nadleśnictwo lub OTL w Jarocinie we współpracy z Nadleśnictwem

planowane na 2014 r.

planowane na 2015 r.

14

Rozliczenie księgowe inwestycji z funduszu leśnego i przekazanie not do DGLP

Nadleśnictwo we współpracy z OTL w Jarocinie i RDLP

planowane do końca 2014 r.

-

15

Funkcjonowanie parkingu AUL wg. wytycznych Programu

Nadleśnictwo

działanie stałe

-

Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest Przemysław Kawa: tel. 42 677 25 14,
e-mail p.kawa@bedon.lasy.gov.pl

Szczegóły dot. funkcjonowania Programu AUL w zakresie tworzenia parkingów leśnych (np. koszty, typy urządzeń) zawarte zostały w Standardzie parkingu leśnego (PL), który jest jednym z załączników do Zarządzenia Dyrektora Generalnego LP nr 35 z 23.05.2014 r. Standard jest dostępny w Intranecie LP.

Standard urządzeń parkingowych Programu AUL (rysunki, wymiary) zawarty został w katalogu parkingów leśnych AUL.