Wydawca treści Wydawca treści

Projekty budowlane

Projekty budowlano-wykonawcze: miejsc postoju pojazdów (MPP), parkingów leśnych (PL) i innych obiektów budowlanych (OB).

Wycena projektu budowlanego

Zlecenie projektu budowlanego

Kontakt: Przemysław Kawa: p.kawa@bedon.lasy.gov.pl,
tel. 42 677 25 14, fax. 42 677 25 07

 

W zależności od zakresu prac objętych projektem wykonują go pracownicy ORWLP w Bedoniu i/lub podmioty zewnętrzne z odpowiednimi uprawnieniami (na zlecenie ORWLP w Bedoniu).

 

Korzyści dla Nadleśnictwa

 • Współpraca na podstawie zlecenia lub porozumienia,
 • Projekty zgodne z założeniami i standardami LP,
 • Przy MPP i PL wykorzystanie urządzeń produkcji OTL w Jarocinie/OTL w Świebodzinie/ZSLP w Białogardzie lub innych dostępnych na rynku,
 • Możliwość przygotowania pełnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane oraz uzyskania pozwolenia na budowę,
 • Brak konieczności zakupu projektu w ramach procedur PZP.

Proponowany przebieg współpracy:

 1. Zlecenie wykonania wyceny (druk do pobrania) lub wstępne ustalenia - zadanie nadleśnictwa,
 2. Wizyta przedstawicieli ORWLP w Bedoniu w celu dokonaniu wyceny prac projektowych – zadanie ORWLP w Bedoniu (UWAGA: ten etap jest oddzielnie wyceniany i rozliczany – pozwala on określić zakres prac oraz przygotować wycenę dla j.o. LP)
 3. Wykonanie wyceny – zadanie ORW LP,
 4. Zlecenie wykonania projektu (druk do pobrania) – zadanie nadleśnictwa,
 5. Wizyta projektantów na terenie nadleśnictwa – pomiary i uzgodnienia – zadanie ORW LP i nadleśnictwa,
 6. Przygotowanie i przekazanie nadleśnictwu harmonogramu prac przy realizacji zlecenia – zadanie ORWLP w Bedoniu,
 7. Przekazanie uwag do harmonogramu (podział na etapy) - zadanie nadleśnictwa, oraz naniesienie ewentualnych zmian – zadanie ORW LP,
 8. Realizacja zlecenia na podstawie zatwierdzonego przez obie strony harmonogramu prac,
 9. Przesłanie projektu oraz faktury – zadanie ORW LP.

Koszty

Koszty przykładowego projektu budowlanego wiaty edukacyjnej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę:

 1. Koszt pierwszej wizyty (przyjazd przedstawicieli ORWLP w Bedoniu z projektantami) pozwala określić zakres oraz przygotować wyceną prac projektowych to około 1.400 zł netto.
 2. Koszt projektu budowlano-wykonawczego wiaty edukacyjnej składającego się z :
 1. projektu architektonicznego (wraz z koncepcją),
 2. pełnej dokumentacji techniczno-projektowej (projekt konstrukcyjno-budowlany, projekt instancji wewnętrznych sanitarnych (wod-kan), projekt instalacji elektrycznej (uwzględniający edukacyjny charakter wiaty), projekt przyłącza wody i kanalizacji, projekt wewnętrznej linii zalicznikowej elektroenergetycznej od skrzynki do wiaty budynku, charakterystykę energetyczną budynku, uzgodnienia projektu pod względem p.poż. i sanitarnym, inne niezbędne do przygotowania i przeprowadzenie inwestycji,
 3. Przeprowadzenie w imieniu Inwestora procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę całej inwestycji.
 4. Wykonanie szczegółowego kosztorysu (wraz z przedmiarem) obejmującego prace budowlane oraz związane z aranżacją zieleni (na który był przygotowany oddzielny projekt)

 to około 28.000 zł netto.

Wyżej opisany przykładowy projekt budowlany wiaty dotyczył terenu miejskiego z istniejącym planem zagospodarowania przestrzennego i nie wymagał przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Przykładowy rys. projektowy wiaty edukacyjnej

 

Przykładowa wizualizacja miejsca inwestycji

 

Szczegółowe kalkulacje kosztów wykonujemy indywidualnie dla każdego Nadleśnictwa, gdyż zależą one m.in. od:

 • wielkości obszaru objętego projektem,
 • zakresu opracowania objętego projektem (np.: dokumentacja do pozwolenia na budowę, kosztorysy, dokumentacja przetargowa, dokumentacja środowiskowa itd.),
 • aktualnego stanu zagospodarowania terenu (zwartości drzewostanu, kształtu),
 • istniejących form ochrony przyrody,
 • dodatkowych wymagań Nadleśnictwa.

Ostatecznie otrzymują Państwo dokumentację projektową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Na zlecenie Nadleśnictwa za dodatkową opłatą możemy wykonać także:

 • projekt budowlany zjazdu,
 • przygotowanie materiałów do stworzenia SIWZ.
 • raport oddziaływania na środowisko,
 • opracowanie projektów graficznych tablic informacyjnych lub edukacyjnych.