Wydawca treści Wydawca treści

Projekty koncepcyjne ścieżek dydaktycznych oraz szlaków turystycznych (pieszych, nordic walking, konnych, rowerowych)

Jeżeli chcesz stworzyć nową lub odnowić istniejącą ścieżkę dydaktyczną lub szlak turystyczny– skontaktuj się z nami! Mamy w tym zakresie wiedzę i doświadczenie.

Wycena i zlecenie wykonania projektu koncepcyjnego
Kontakt: Wioletta Kacprzyk: w.kacprzyk@bedon.lasy.gov.pl, tel. 42 677 25 38

W zależności od zakresu prac objętych projektem wykonują go pracownicy ORWLP w Bedoniu i/lub podmioty zewnętrzne z odpowiednimi uprawnieniami (na zlecenie ORWLP w Bedoniu).

Korzyści dla Nadleśnictwa:

 1. Projekt zgodny z aktualnymi potrzebami wypoczynku turystów w lasach, z uwzględnieniem zasad obowiązujących w architekturze krajobrazu oraz z parametrami urządzeń dzięki czemu będą łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 2. Duża oszczędność czasu pracowników nadleśnictw w zakresie organizacji prac projektowych. My przeprowadzamy wszelkie niezbędne procedury wynikające z uwarunkowań formalno-prawnych, tak aby projekt był nie tylko atrakcyjny, ale i zgodny z obowiązującym prawem.
 3. Współpraca z ORWLP na podstawie zlecenia lub porozumienia.

Proponowany przebieg współpracy:

 1. Przesłanie do ORWLP zlecenia wykonania wyceny (druk do pobrania) - zadanie Zamawiającego,
 2. Sporządzenie wyceny - zadanie ORWLP,
 3. Przesłanie do ORWLP zlecenia wykonania projektu (druk do pobrania) – zadanie Zamawiającego,
 4. Wizyta w Nadleśnictwie – pomiary – zadanie ORWLP oraz szczegółowe uzgodnienia – zadanie ORWLP i Zamawiającego,
 5. Przygotowanie i przekazanie do Nadleśnictwa pierwszej wersji projektu koncepcyjnego (postać elektroniczna) – zadanie ORWLP,
 6. Przekazanie uwag do ORWLP - zadanie Zamawiającego,
 7. Naniesienie ewentualnych zmian w pierwszej wersji projektu koncepcyjnego (pierwsze zmiany są bezpłatne) oraz przekazanie poprawionej wersji do Zamawiającego – zadanie ORWLP,
 8. Zatwierdzenie projektu koncepcyjnego - zadanie Zamawiającego,
 9. Przesłanie faktury wraz z projektem (postać papierowa - 2 egzemplarze) – zadanie ORWLP.

Koszt projektu koncepcyjnego ścieżki dydaktycznej i/lub szlaku turystycznego:

Koszt projektu koncepcyjnego szlaku turystycznego (o długości około 4 km) to ok. 9 500 zł netto.
Koszt projektu uzależniony jest m.in. od następujących parametrów:

 1. charakteru terenu prowadzenia ścieżki/szlaku (np. po istniejących drogach leśnych, wewnątrz drzewostanu, terenach podmokłych itp.),
 2. szacowanej długość ścieżki/szlaku,
 3. liczby miejsc wypoczynku wskazanych do zlokalizowania w obrębie ścieżki/szlaku,
 4. liczby tablic dydaktycznych, informacyjnych i innych oraz zakresu przygotowania ich treści (np. tylko tekst, tekst i grafika, tekst, grafika i wydruk),
 5. dodatkowych wymagań Zamawiającego.

Projekt koncepcyjny przekazywany do Zamawiającego zawiera m.in. następujące dokumenty:

 1. mapę przebiegu ścieżki/szlaku z zaznaczoną lokalizacja miejsc wypoczynku. Miejsca wypoczynku będą wrysowane na mapie do celów gospodarczych 1:5000 (potrzebne do zgłoszenia prac budowlanych),
 2. projekty koncepcyjny miejsc wypoczynku zlokalizowanych wzdłuż ścieżki/szlaku turystycznego,
 3. propozycję urządzeń małej architektury do posadowienia wzdłuż ścieżki/szlaku turystycznego,
 4. krótki opis planowanej inwestycji i parametry łatwo dostępnych urządzeń obsługi ruchu turystycznego,

Projekt koncepcyjny ścieżki dydaktycznej i/lub szlaku turystycznego w powyższej cenie nie obejmuje:

 1. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 2. przedmiarów robót budowlanych,
 3. kosztorysu inwestorskiego,
 4. przygotowania dokumentacji do przetargu,
 5. sporządzenia dokumentacji koniecznej do uzyskania wszelkich pozwoleń np. wodno-prawne, czy związanych z położeniem obszaru projektowanego na obszarach objętych formą ochrony przyrody.

Na zlecenie Zamawiającego za dodatkową opłatą możemy wykonać także:

 1. wyżej wymienione prace,
 2. prace geodezyjne,
 3. przygotowanie tematykę i treść tablic informacyjnych i  edukacyjnych, w tym i o charakterze sportowym np. na trasach nordic walking,
 4. inne dodatkowe prace projektowe poza zakresem projektu koncepcyjnego.