Aktualności Aktualności

Informacje

Satysfakcja Klienta jest misją i celem istnienia naszej firmy!


Wykorzystać wiedzę
Rozwój techniczny i informacyjny zmienił świat. Współczesna gospodarka leśna wymaga znajomości najnowszych technologii, metod i narzędzi pracy. Zadaniem ORW LP jest udostępnienie ich naszym Klientom.

Możemy więcej
Ośrodek Rozwojowo - Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu jest firmą świadczącą na zasadach komercyjnych usługi na rzecz Lasów Państwowych, przedsiębiorców leśnych i wielu innych firm, współpracujących z leśnictwem. Ośrodek podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych. Lista oferowanych przez nas usług i produktów jest długa, jednak najważniejsze gałęzie działalności to: maszyny leśne, poligrafia, filmy, ocena nasion i szkolenia.

Kapitał doświadczeń
Różnorodność i zakres wykonywanych usług nauczyły nas elastyczności w kontaktach z Klientami i kreatywności w zaspokajaniu Ich potrzeb. Jednak naszym największym kapitałem jest wiedza i doświadczenie naszych pracowników, a gwarancją - referencje współpracujących z nami jednostek Lasów Państwowych i innych firm z branży leśnej.
Każdy z naszych zakładów oferuje Państwu szeroką gamę produktów i usług.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORWLP W BEDONIU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO
Od 25 maja 2018 r. stosujemy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.
Przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę i korzystających z usług Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu w zakresie m.in: testowania maszyn i urządzeń do prac leśnych, organizacji kursów brakarskich, usług poligraficznych, realizacji filmów, audiobooków, płyt multimedialnych, organizacji  szkoleń, oceny nasion i gleby.


Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwojowo – Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu z siedzibą w Nowym Bedoniu przy ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol, e-mail: orwlp@bedon.lasy.gov.pl
Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod adresem: www.bedon.lasy.gov.pl
Kontakt z inspektorem ochrony danych w Ośrodku Rozwojowo – Wdrożeniowym Lasów Państwowych jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@bedon.lasy.gov.pl


Podstawa i cel przetwarzania

RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i w wyrażonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez ORWLP w Bedoniu. Nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. Państwa dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Państwa uprawnienia

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez ORWLP w Bedoniu danych osobowych:
• żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
• żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
• żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
• żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie i profilowanie danych

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:
• są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
• realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Dane zbierane przez  Ośrodek Rozwojowo–Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA - UMOWY OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ

KLAUZULA INFORMACYJNA - UMOWY OSOBA FIZYCZNA