Aktualności Aktualności

Szacowanie szkód łowieckich - informacja o szkoleniach

Szkolenia dot. szacowania szkód łowieckich - najważniejsze informacje dla Uczestników z ODR, IR, ZO PZŁ i OHZ


Nazwa szkolenia: Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy prawo łowieckie z dnia 15.06.2018 r. Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 1507.

Tematyka: zgodna z Zarządzeniem nr 56/2018 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Cele szkolenia: poznanie przez Uczestników najnowszych regulacji prawnych w zakresie Prawa Łowieckiego, umiejętność stosowania procedur szacowania szkód łowieckich, znajomość przepisów KPA w zakresie dotyczącym ww. Prawa oraz udoskonalenie umiejętności mediacji w sytuacjach dot. szacowania szkód łowieckich.

Organizator: ORWLP w Bedoniu.

Wykładowcy: osoby/podmioty wybrane w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez organizatora, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział w Słupsku.

Uczestnicy i planowane limity miejsc: szkolenie skierowane jest bezpośrednio do trzech grup:
- przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego (do 20 osób/szkolenie z terenu danego województwa),
- przedstawicieli izb rolniczych (do 10 osób/szkolenie z terenu danego województwa),
- przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich (do 10 osób/szkolenie z terenu danego województwa.
Ze względu na warsztatowy charakter zajęć liczba miejsc na szkoleniu ograniczona jest łącznie do 40 osób.

Informacja o miejscach i terminach szkoleń: w 2019 r. odbyło się 11 szkoleń dla pracowników LP oraz 15 szkoleń (ostatnie, 16te szkolenie planowane jest w grudniu br.) dla ODR, IR oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. O szczegółowych terminach i miejscach szkoleń w 2020 r. poinformuje informuje ORWLP w Bedoniu w odrębnych pismach. Pismo zawierać będzie także informację o zakresie finansowania szkoleń z funduszu leśnego.


Rezygnacja ze szkolenia: możliwa jest w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia oraz jedynie na podstawie e-maila przesłanego na adres szkolenia.lowiectwo@bedon.lasy.gov.pl. Rezygnacje przesłane w późniejszym terminie mogą wiązać się z obciążeniem jednostki delegującej kosztami wydruku materiałów, przygotowania serwisu i sali szkoleniowej.

Rezerwacja ew. noclegów i wyżywienia: po stronie jednostki delegującej. Organizator zapewnia salę szkoleniową oraz serwis konferencyjny.

Test końcowy: szkolenie kończy się testem egzaminacyjnym przeprowadzanym na zakończenie zajęć. Test składa się z ok. 22 pytań. Każde z pytań ma po 3 odpowiedzi, z których należy wskazać jedną poprawną. Podstawą zaliczenia testu jest udział w zajęciach oraz uzyskanie min. 50% + 1 odpowiedzi poprawnych. Sprawdzenie testu nastąpi bezpośrednio po jego zakończeniu. Sprawdzenia dokonają osoby wskazane przez przedstawiciela organizatora obecnego na szkoleniu. Pozytywnie zdany test jest podstawą do wydania zaświadczenia o udziale w szkoleniu.
UWAGA: zaświadczenie nie nadaje żadnych uprawnień, jest ono potwierdzeniem udziału w szkoleniu. Niezakwalifikowanie się na szkolenie oraz nieotrzymanie zaświadczenia nie wstrzymuje możliwości udziału w szacowaniu szkód).
Koszt szkolenia: organizator zapewnia bezpłatnie Uczestnikom: udział w wykładach, udział w ćwiczeniach, udział w teście końcowym, materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczeń, korzystanie z sali i serwisu konferencyjnego w czasie trwania szkolenia. Ww. usługi finansowane są w ramach środków związanych z funduszem leśnym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe za pośrednictwem organizatora szkolenia.
UWAGA: organizator nie zapewnia i nie pokrywa kosztów noclegów Uczestników i wyżywienia Uczestników (poza ww. serwisem konferencyjnym) w czasie szkolenia.

Informacje dodatkowe:

1. Szkolenia w formule e-learningu: dostępne są dla wszystkich zainteresowanych od grudnia 2018 r. Szkolenia dostępne są pod adresem: szkolenia.lasy.gov.pl. W listopadzie 2019 r. udostępniona została aktualizacja tego szkolenia, w związku z nowymi regulacjami prawnymi.
2. Pytania i odpowiedzi: od 14 lutego 2019 r. dostępna jest nowa funkcjonalność przygotowana przez Lasy Państwowe wspólnie z ekspertami – możliwość zadawania pytań na bieżąco. Pytanie należy przesłać na adres magdalenaborowiec@op.pl. Po ok. 10 dniach roboczych odpowiedź będzie dostępna (po odpowiedniej anonimizacji) na niniejszej stronie w linku „Pytania i odpowiedzi”. Uprzejmie prosimy, aby pytania dotyczyły zagadnień przydatnych dla wszystkich uczestników szacowania szkód łowieckich, gdyż nie ma możliwości opracowywania problemów indywidualnych, wymagających zapoznania się ze szczegółową dokumentacją. Odpowiedzi te będą tworzyć bazę wiedzy dostępną i aktualizowaną na bieżąco.
3. Materiały szkoleniowe do pobrania w formie pdf: dostępne są na stronie http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/ruszaja-szkolenia-z-zakresu-szacowania-szkod-lowieckich, zawierają m.in. prezentacje ze szkoleń dla ODR, IR i ZO PZŁ, realizowanych w 2019 r. We wrześniu 2019 r. wykonana została ich aktualizacja, w związku z nowymi regulacjami prawnymi.

W celu uzyskania przez Uczestników dalszych informacji o szczegółach organizacyjno-finansowych uprzejmie prosimy o kontakt z organizatorem:
szkolenia.lowiectwo@bedon.lasy.gov.pl; tel. (42) 677 25 36 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach 09:00-14:00.