Aktualności Aktualności

Szacowanie szkód łowieckich - informacja o szkoleniach

Szkolenia dot. szacowania szkód łowieckich - najważniejsze informacje dla Uczestników z ODR, IR, ZO PZŁ i OHZ.

Nazwa szkolenia: Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy prawo łowieckie z dnia 15.06.2018 r. Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 1507.

Tematyka: zgodna z Zarządzeniem nr 56/2018 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Cele szkolenia: poznanie przez Uczestników najnowszych regulacji prawnych w zakresie Prawa Łowieckiego, umiejętność stosowania procedur szacowania szkód łowieckich, znajomość przepisów KPA w zakresie dotyczącym ww. Prawa oraz udoskonalenie umiejętności mediacji w sytuacjach dot. szacowania szkód łowieckich.

Organizator: ORWLP w Bedoniu.

Wykładowcy: osoby/podmioty wybrane w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez organizatora.

Uczestnicy i planowane limity miejsc: szkolenie skierowane jest bezpośrednio do trzech grup:
- przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego,
- przedstawicieli izb rolniczych,
- przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Ze względu na warsztatowy charakter zajęć liczba miejsc na szkoleniu ograniczona jest łącznie od 25 do 50 osób.

Informacja o miejscach i terminach szkoleń: W 2023 r. odbyło się 7 szkoleń dla ODR, IR oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. O szczegółowych terminach i miejscach szkoleń w 2024 r. ORWLP w Bedoniu poinformuje w odrębnych pismach. Pismo zawierać będzie także informację o zakresie finansowania szkoleń z funduszu leśnego.

Rezygnacja ze szkolenia: możliwa jest w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia oraz jedynie na podstawie e-maila przesłanego na adres tomasz.bialy@bedon.lasy.gov.pl. Rezygnacje przesłane w późniejszym terminie mogą wiązać się z obciążeniem jednostki delegującej kosztami wydruku materiałów, przygotowania serwisu i sali szkoleniowej.

Rezerwacja ew. noclegów i wyżywienia: po stronie jednostki delegującej. Organizator zapewnia salę szkoleniową oraz serwis konferencyjny.

Test końcowy: szkolenie kończy się testem egzaminacyjnym przeprowadzanym na zakończenie zajęć. Test składa się z ok. 23 pytań. Każde z pytań ma po 3 odpowiedzi, z których należy wskazać jedną poprawną. Podstawą zaliczenia testu jest udział w zajęciach oraz uzyskanie min. 50% + 1 odpowiedzi poprawnych. Sprawdzenie testu nastąpi bezpośrednio po jego zakończeniu. Sprawdzenia dokonają osoby wskazane przez przedstawiciela organizatora obecnego na szkoleniu. Pozytywnie zdany test jest podstawą do wydania zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

UWAGA: zaświadczenie nie nadaje żadnych uprawnień, jest ono potwierdzeniem udziału w szkoleniu (niezakwalifikowanie się na szkolenie oraz nieotrzymanie zaświadczenia nie wstrzymuje możliwości udziału w szacowaniu szkód).

Koszt szkolenia: organizator zapewnia bezpłatnie Uczestnikom: udział w wykładach, udział w ćwiczeniach, udział w teście końcowym, materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczeń, korzystanie z sali i serwisu konferencyjnego w czasie trwania szkolenia. Ww. usługi finansowane są w ramach środków związanych z funduszem leśnym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe za pośrednictwem organizatora szkolenia.

UWAGA: organizator nie zapewnia i nie pokrywa kosztów noclegów Uczestników i wyżywienia Uczestników (poza ww. serwisem konferencyjnym) w czasie szkolenia.


Informacje dodatkowe:

1. Szkolenia w formule e-learningu: dostępne są dla wszystkich zainteresowanych od grudnia 2018 r. Szkolenia dostępne są pod adresem: szkolenia.lasy.gov.pl. W lutym 2022 r. udostępniona została aktualizacja tego szkolenia, w związku z nowymi regulacjami prawnymi.

2. Pytania i odpowiedzi: we współpracy z ekspertami Lasy Państwowe przygotowały ok. 80 odpowiedzi na pytania kierowane od 14 lutego 2019 r. do 29 lutego 2020 r. przez wszystkie zainteresowane osoby tematem szacowania szkód łowieckich. Odpowiedzi zostały zaktualizowane w lutym 2022 r. i zamieszczone do Państwa dyspozycji poniżej w zakładce Materiały do pobrania.

3. Materiały szkoleniowe do pobrania w formie pdf: dostępne są na stronie http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/ruszaja-szkolenia-z-zakresu-szacowania-szkod-lowieckich, zawierają m.in. prezentacje ze szkoleń dla ODR, IR i ZO PZŁ, realizowanych w 2023 r.

W celu uzyskania przez Uczestników dalszych informacji o szczegółach organizacyjno-finansowych uprzejmie prosimy o kontakt
z organizatorem:

tomasz.bialy@bedon.lasy.gov.pl, tel. 607 377 119 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach 09:00-14:00.