Aktualności Aktualności

Szacowanie szkód łowieckich - informacja o szkoleniach

Szkolenia dot. szacowania szkód łowieckich - najważniejsze informacje dla Uczestników z ODR, IR, ZO PZŁ i OHZ


Nazwa szkolenia: Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy prawo łowieckie z dnia 15.06.2018 r. Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 1507.

Tematyka: zgodna z Zarządzeniem nr 56/2018 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Cele szkolenia: poznanie przez Uczestników najnowszych regulacji prawnych w zakresie Prawa Łowieckiego, umiejętność stosowania procedur szacowania szkód łowieckich, znajomość przepisów KPA w zakresie dotyczącym ww. Prawa oraz udoskonalenie umiejętności mediacji w sytuacjach dot. szacowania szkód łowieckich.

Organizator: ORWLP w Bedoniu.

Wykładowcy: osoby/podmioty wybrane w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez organizatora, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział w Słupsku.

Uczestnicy i planowane limity miejsc: szkolenie skierowane jest bezpośrednio do trzech grup:
- przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego (do 20 osób/szkolenie z terenu danego województwa),
- przedstawicieli izb rolniczych (do 10 osób/szkolenie z terenu danego województwa),
- przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich (do 10 osób/szkolenie z terenu danego województwa.
Ze względu na warsztatowy charakter zajęć liczba miejsc na szkoleniu ograniczona jest łącznie do 40 osób.

Informacja o miejscach i terminach szkoleń: w 2019 r. odbyło się 11 szkoleń dla pracowników LP oraz 15 szkoleń (ostatnie, 16te szkolenie planowane jest w grudniu br.) dla ODR, IR oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. O szczegółowych terminach i miejscach szkoleń w 2020 r. poinformuje informuje ORWLP w Bedoniu w odrębnych pismach. Pismo zawierać będzie także informację o zakresie finansowania szkoleń z funduszu leśnego.


Rezygnacja ze szkolenia: możliwa jest w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia oraz jedynie na podstawie e-maila przesłanego na adres szkolenia.lowiectwo@bedon.lasy.gov.pl. Rezygnacje przesłane w późniejszym terminie mogą wiązać się z obciążeniem jednostki delegującej kosztami wydruku materiałów, przygotowania serwisu i sali szkoleniowej.

Rezerwacja ew. noclegów i wyżywienia: po stronie jednostki delegującej. Organizator zapewnia salę szkoleniową oraz serwis konferencyjny.

Test końcowy: szkolenie kończy się testem egzaminacyjnym przeprowadzanym na zakończenie zajęć. Test składa się z ok. 22 pytań. Każde z pytań ma po 3 odpowiedzi, z których należy wskazać jedną poprawną. Podstawą zaliczenia testu jest udział w zajęciach oraz uzyskanie min. 50% + 1 odpowiedzi poprawnych. Sprawdzenie testu nastąpi bezpośrednio po jego zakończeniu. Sprawdzenia dokonają osoby wskazane przez przedstawiciela organizatora obecnego na szkoleniu. Pozytywnie zdany test jest podstawą do wydania zaświadczenia o udziale w szkoleniu.
UWAGA: zaświadczenie nie nadaje żadnych uprawnień, jest ono potwierdzeniem udziału w szkoleniu. Niezakwalifikowanie się na szkolenie oraz nieotrzymanie zaświadczenia nie wstrzymuje możliwości udziału w szacowaniu szkód).
Koszt szkolenia: organizator zapewnia bezpłatnie Uczestnikom: udział w wykładach, udział w ćwiczeniach, udział w teście końcowym, materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczeń, korzystanie z sali i serwisu konferencyjnego w czasie trwania szkolenia. Ww. usługi finansowane są w ramach środków związanych z funduszem leśnym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe za pośrednictwem organizatora szkolenia.
UWAGA: organizator nie zapewnia i nie pokrywa kosztów noclegów Uczestników i wyżywienia Uczestników (poza ww. serwisem konferencyjnym) w czasie szkolenia.

Informacje dodatkowe:

1. Szkolenia w formule e-learningu: dostępne są dla wszystkich zainteresowanych od grudnia 2018 r. Szkolenia dostępne są pod adresem: szkolenia.lasy.gov.pl. W listopadzie 2019 r. udostępniona została aktualizacja tego szkolenia, w związku z nowymi regulacjami prawnymi.
2. Pytania i odpowiedzi: we współpracy z ekspertami Lasy Państwowe przygotowały ok. 80 odpowiedzi na pytania kierowane od 14 lutego 2019 r. do 29 lutego 2020 r. przez wszystkie zainteresowane osoby tematem szacowania szkód łowieckich. Pytania i odpowiedzi zostały zaktualizowane w grudniu 2019 r. i zamieszczone do Państwa dyspozycji poniżej w zakładce Materiały do pobrania. Działanie udzielania odpowiedzi na pytania zostanie wstrzymane od 1 marca 2020 r.”.
3. Materiały szkoleniowe do pobrania w formie pdf: dostępne są na stronie http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/ruszaja-szkolenia-z-zakresu-szacowania-szkod-lowieckich, zawierają m.in. prezentacje ze szkoleń dla ODR, IR i ZO PZŁ, realizowanych w 2019 r. We wrześniu 2019 r. wykonana została ich aktualizacja, w związku z nowymi regulacjami prawnymi.

W celu uzyskania przez Uczestników dalszych informacji o szczegółach organizacyjno-finansowych uprzejmie prosimy o kontakt z organizatorem:
szkolenia.lowiectwo@bedon.lasy.gov.pl; tel. (42) 677 25 36 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach 09:00-14:00.