Wydawca treści Wydawca treści

Projekt pilotażowy

Biuro Ekspertyz i Techniki Leśnej ORWLP w Bedoniu, stosownie do punktu 172 decyzji nr 244 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 września 2017 r. (Znak: GD.0050.7.2017), opracowało szereg koncepcji wykorzystania małych bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby PGL Lasy Państwowe. Spośród sugerowanych możliwości zastosowania platform BSP zadecydowano o rozpoczęciu i realizacji projektu pilotażowego, mającego na celu opracowanie metodyki wyznaczania drzew zasiedlonych przez kornika drukarza (Ips typographus). W trakcie prac nad metodyką zmieniono priorytet zadania z kornika drukarza na kornika ostrozębnego (Ips acuminatus). W związku z coraz częstszym pojawianiem się tego chrząszcza podjęto działania, których wynik ma wspomóc Zespoły Ochrony Lasu w zapobieganiu jego rozległych rójek, poprzez wczesne wykrycie drzew zasiedlonych.

Od czerwca do września 2018 r. przeprowadzono testy platform BSP oraz serię nalotów nad terenami z występowaniem kornika ostrozębnego. Kolejne etapy projektu to cykliczne obserwacje określonych powierzchni i dopracowanie metodyki wyznaczania drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego.