Wydawca treści Wydawca treści

Projekty koncepcyjne miejsc postoju pojazdów i parkingów leśnych

Projekty koncepcyjne miejsc postoju pojazdów (MPP) i parkingów leśnych (PL)

Wycena projektu koncepcyjnego

Zlecenie projektu koncepcyjnego

Kontakt: Magdalena Choińska m.choinska@bedon.lasy.gov.pl,
Przemysław Kawa: p.kawa@bedon.lasy.gov.pl,

tel. 42 677 25 14

W zależności od zakresu prac objętych projektem wykonują go pracownicy ORWLP w Bedoniu i/lub podmioty zewnętrzne z odpowiednimi uprawnieniami (na zlecenie ORWLP w Bedoniu).

Korzyści dla Nadleśnictwa

 • Współpraca na podstawie zlecenia lub porozumienia,
 • Projekty zgodne z założeniami i standardami LP,
 • Wykorzystanie urządzeń produkcji ZSLP w Białogardzie/ OTL w Świebodzinie/OTL w Jarocinie lub firm spoza LP.

Proponowany przebieg współpracy:

 1. Zlecenie wykonania wyceny (druk do pobrania) i wstępne ustalenia - zadanie Nadleśnictwa,
 2. Wykonanie wyceny - zadanie ORW LP,
 3. Zlecenie wykonania projektu (druk do pobrania) – zadanie Nadleśnictwa,
 4. Wizyta w Nadleśnictwie – wstępne pomiary i uzgodnienia – zadanie ORW LP i Nadleśnictwa,
 5. Przygotowanie i przekazanie Nadleśnictwu pierwszej wersji projektu koncepcyjnego (postać elektroniczna) – zadanie ORW LP,
 6. Przekazanie uwag - zadanie Nadleśnictwa, oraz naniesienie ewentualnych zmian (pierwsza zmiana jest bezpłatna) – zadanie ORW LP,
 7. Zatwierdzenie projektu koncepcyjnego - zadanie Nadleśniczego,
 8. Przesłanie faktury wraz z projektem (postać papierowa, 2 egzemplarze) – zadanie ORW LP.

Koszt projektu koncepcyjnego:

Koszt 1 projektu koncepcyjnego MPP/ PL (ok. 0,2 ha) to ok. 4 500 zł netto.

Koszt pakietu projektów koncepcyjnych dla np. 5 MPP/PL (o powierzchni ok. 0,2 ha) położonych na terenie jednego Nadleśnictwa to ok. 8 900 zł netto.

Szczegółowe kalkulacje kosztów wykonujemy indywidualnie dla każdego Nadleśnictwa, gdyż zależą one m.in. od:

 • zakresu prac w ramach projektu (np. wyznaczanie pasów p. poż),
 • liczby projektowanych obiektów w danym Nadleśnictwie w jednym zleceniu,
 • wielkości obszaru projektowania,
 • aktualnego stanu terenu (zwartości drzewostanu, kształtu),
 • dodatkowych wymagań Nadleśnictwa.

Ostatecznie otrzymują Państwo dokument zawierający m.in.:

 • krótki opis planowanej inwestycji i oszacowaną wielkość projektowanych powierzchni (nie jest to przedmiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • propozycję urządzeń małej architektury oraz ich szacowany koszt,

 • wrysowanie projektowanego obiektu na mapie do celów gospodarczych 1:5000 (potrzebne do zgłoszenia prac budowlanych),

 • szkic projektowanego obiektu z wyznaczoną strefą parkingową i wypoczynkową,

Projekt koncepcyjny w powyższej cenie nie obejmuje:

 • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • przedmiarów robót budowlanych,
 • kosztorysu inwestorskiego,
 • przygotowania dokumentacji do przetargu,
 • sporządzenia dokumentacji koniecznej do uzyskania wszelkich pozwoleń np.
  wodno-prawne, czy związane z położeniem obszaru projektowanego na obszarach objętych formą ochrony przyrody.

Na zlecenie Nadleśnictwa za dodatkową opłatą możemy wykonać także:

 • wyżej wymienione prace,
 • prace geodezyjne (dotyczące MPP/PL  i/ lub zjazdu),
 • dodatkowe prace projektowe poza zakres projektów koncepcyjnych,
 • opracowanie projektów graficznych tablic informacyjnych lub edukacyjnych.