Wydawca treści Wydawca treści

Projekty koncepcyjne miejsc wypoczynku

W zależności od zakresu prac objętych projektem wykonują go pracownicy ORWLP w Bedoniu i/lub podmioty zewnętrzne z odpowiednimi uprawnieniami (na zlecenie ORWLP w Bedoniu).

Wycena projektu koncepcyjnego

Zlecenie projektu koncepcyjnego

Kontakt: Magdalena Choińska m.choinska@bedon.lasy.gov.pl,

tel. 42 677 25 14

 

W zależności od zakresu prac objętych projektem wykonują go pracownicy ORWLP w Bedoniu i/lub podmioty zewnętrzne z odpowiednimi uprawnieniami (na zlecenie ORWLP w Bedoniu).

 

Korzyści dla Nadleśnictwa

 • Współpraca na podstawie zlecenia lub porozumienia,
 • Projekty zgodne z założeniami i standardami LP,
 • Wykorzystanie urządzeń produkcji ZSLP w Białogardzie/ OTL w Świebodzinie/ OTL w Jarocinie lub firm spoza LP.

Proponowany przebieg współpracy:
1. Zlecenie wykonania wyceny (druk do pobrania) i wstępne ustalenia – zadanie ORW LP,
2. Wykonanie wyceny - zadanie ORW LP,
3. Zlecenie wykonania projektu (druk do pobrania)  – zadanie Nadleśnictwa,
4. Wizyta w Nadleśnictwie – wstępne pomiary i uzgodnienia – zadanie ORW LP
i Nadleśnictwa,
5. Przygotowanie i przekazanie Nadleśnictwu pierwszej wersji projektu koncepcyjnego (postać elektroniczna) – zadanie ORW LP,
6. Przekazanie uwag - zadanie Nadleśnictwa, oraz naniesienie ewentualnych zmian
(pierwsza zmiana jest bezpłatna) – zadanie ORW LP,
7. Zatwierdzenie projektu koncepcyjnego - zadanie Nadleśniczego,
8. Przesłanie faktury wraz z projektem (postać papierowa, 2 egzemplarze) – zadanie ORW LP.

Koszt projektu koncepcyjnego:

Koszt projektu 1 miejsca wypoczynku (ok. 0,2 ha) to ok. 4 500 zł netto.

Koszt pakietu projektów dla np. 5 miejsc wypoczynku (o powierzchni ok. 0,2 ha) położonych na terenie jednego Nadleśnictwa to ok. 8 900 zł netto.

Szczegółowe kalkulacje kosztów wykonujemy indywidualnie dla każdego Nadleśnictwa, gdyż zależą one m.in. od:

 • zakresu prac w ramach projektu (np. wyznaczanie pasów p. poż.),
 • liczby projektowanych obiektów w danym Nadleśnictwie w jednym zleceniu,
 • wielkości obszaru projektowania,
 • aktualnego stanu terenu (zwartości drzewostanu, kształtu),
 • dodatkowych wymagań Nadleśnictwa.

Ostatecznie otrzymują Państwo dokument zawierający m.in.:

 • krótki opis planowanej inwestycji i oszacowaną wielkość projektowanych powierzchni (nie jest to przedmiar),
 • propozycję urządzeń małej architektury oraz ich szacowany koszt,
 • wrysowanie projektowanego obiektu na mapie do celów gospodarczych 1:5000 (potrzebne do zgłoszenia prac budowlanych),
 • szkic projektowanego obiektu.

Projekt koncepcyjny w powyższej cenie nie obejmuje:

 • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • przedmiarów robót budowlanych,
 • kosztorysu inwestorskiego,
 • przygotowania dokumentacji do przetargu,
 • sporządzenia dokumentacji koniecznej do uzyskania wszelkich pozwoleń np.
  wodno-prawne, czy związane z położeniem obszaru projektowanego na obszarach objętych formą ochrony przyrody.

Na zlecenie Nadleśnictwa za dodatkową opłatą możemy wykonać także:

 • wyżej wymienione prace,
 • prace geodezyjne,
 • dodatkowe prace projektowe poza zakres projektów koncepcyjnych,
 • opracowanie projektów graficznych tablic informacyjnych lub edukacyjnych.