Wydawca treści Wydawca treści

Realizacja projektów UE

Na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Ośrodek Rozwojowo Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu przygotował wniosek złożony do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę i został zatwierdzony do realizacji umowami nr:
1. POIS.05.04.00-00-007/08-00 zawarta z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych 
2. 522/2009/Wn50/EE-EE-PS/D zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OTO NAJWAŻNIEJSZE DANE NA TEMAT WNIOSKU:

1.Tytuł projektu: 
Sprawne wykrywanie i sankcjonowanie przestępstw  przeciwko środowisku - cykl szkoleń dla Straży Leśnej.
2.Cele projektu: 
Aktualizacja wiedzy, udoskonalenie umiejętności oraz wskazanie właściwych postaw funkcjonariuszom Straży Leśnej z całej Polski w zakresie prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody na poziomie prawa lokalnego i prawa UE, w wykrywaniu i sankcjonowaniu przestępstw    przeciwko środowisku oraz w zakresie interwencji w postępowaniu ze zwierzętami dzikimi i chronionymi.
3.O projekcie ogólnie:
Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie z zakresu podnoszenia kwalifikacji Straży Leśnej – grupy zawodowej leśników, której działania dedykowane są ochronie lasu przed szkodnictwem. Działania te skupiały się szczególnie na ochronie mienia, który to zakres, dzięki projektowi, został poszerzony o informacje z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska.
Zrealizowane zostało szkolenie inauguracyjne – centralne oraz szereg szkoleń regionalnych. Każde ze szkoleń prowadził zespół kilku wykładowców. Są wśród nich przedstawiciele Prokuratury, Sądownictwa, Policji, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i in. Osoby te, doskonalą umiejętności uczestników np. w zakresie sankcjonowania przestępstw przeciwko środowisku poprzez trening procedur, przypomnienie najważniejszych zasad gromadzenia materiału dowodowego i w wielu innych obszarach decydujących o skuteczności działań Straży Leśnej.
Warto wiedzieć, że wykrycie wykroczenia/przestępstwa przeciwko środowisku, np. nielegalnej wycinki drzew, niszczenia runa leśnego, to dopiero początek bardzo rozbudowanego postępowania. Strażnik Leśny musi sprawnie wypełniać rolę leśnika i częściowo również prawnika. Często jego praca wkracza z lasu na salę sądową. Każdy, kto miał okazję uczestniczyć w rozprawie sądowej wie, że jest to sytuacja stresująca, a wymagania co do dokumentacji są bardzo precyzyjne i „zerojedynkowe".
Dlatego do projektu dołączono, poza wykładami, również technikę inscenizacji/symulacji – ta prosta i dynamiczna forma pozwoliła zaangażować całą grupę, kilku ochotników i wykładowców-profesjonalistów (sędziego i prokuratora) w zajęcia, których efektywność była bardzo wysoko oceniana przez uczestników.
Każde ze szkoleń podlegało ewaluacji, czyli ulepszaniu. Pomagały w tym rozmowy z uczestnikami, pomysły wykładowców oraz ankiety zbierane na zakończenie zajęć. W tych ostatnich można było przeczytać m.in.: „dobrzy wykładowcy – czynni zawodowo pracownicy z danej dziedziny".
Kolejne etapy projektu były m.in. szkolenia dla kandydatów na Strażnika Leśnego. Strażnikiem Leśnym lub Strażniczką Leśną może zostać, ten, kto jest obywatelem polskim, ukończył/a 21 lat, ma pełnię praw cywilnych i obywatelskich, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, cieszy się nienaganną opinią, zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy, posiada odpowiedni stan zdrowia, nie był/a karana sądownie za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek, a także ma wykształcenie wyższe leśne lub średnie leśne i 2 lata pracy. A to nie wszystko...
Inne bloki tematyczne poświęcone były zagadnieniom specjalistycznym, np. obszarom NATURA 2000 oraz aktualizacji wiedzy osób, które posiadają częściowo uprawnienia Strażnika Leśnego (np. nadleśniczy, leśniczy, inżynier nadzoru).
Cały projekt zakończyła konferencja reprezentantów wszystkich służb zaangażowanych w szkolenia i przyszłą współpracę na rzecz ochrony środowiska.
4.Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5.Planowany całkowity koszt realizacji: 
1 566 270,19 zł; maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 1 552 725,69 (z czego EFRR 1 319 816,83 zł a z NFOŚIGW 232 908,86 zł)
6.Instytucja wdrażająca: 
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
7.Wnioskodawca: 
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
8.Beneficjenci ostateczni: 
Strażnicy leśni, kandydaci na strażników leśnych, osoby posiadające uprawnienia strażnika leśnego, przedstawiciele instytucji współpracujących ze strażą leśną.
9.Harmonogram szkoleń: 
Od IV kwartału 2010 r. do IV kwartału 2012 r.
10.Sprawozdawczość: 
Kwartalnie składane były do CKPŚ wnioski o płatność (WoP). W czasie całego projektu złożono 13 WoP, z których ostatni był tzw. Wnioskiem końcowym. Po uwagach CKPŚ, wnioski zostały poddane korekcie, skorygowane i zaakceptowane.
11. Stan realizacji na koniec projektu:
Liczba szkoleń zrealizowanych: 55.
Konferencja podsumowująca projekt: 1 
Łączna liczba uczestników: 1815 osób.
12. Aktualny stan projektu:
Trwa okres utrzymania projektu, który mija 28.12.2020 r.