Wydawca treści Wydawca treści

Materiały dot. urządzeń turystycznego udostępniania lasu

Materiały pomocne przy planowaniu, budowie oraz funkcjonowaniu parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów lub innych obiektów turystycznych PGL LP o podobnym charakterze.

ORWLP w Bedoniu, w ramach zlecenia z DGLP, przygotował wraz z ekspertami i udostępnia nieodpłatnie j.o. LP, materiały pomocne przy planowaniu, budowie oraz funkcjonowaniu parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów lub innych obiektów turystycznych PGL LP o podobnym charakterze.

Wszystkie te materiały przygotowane zostały w oparciu o dokumentację techniczno-wykonawczą (tzw. DTW 3.0.) nowych urządzeń turystycznego udostępniania lasu (altan, stołów, ławek, tablic itp.).

Materiały do pobrania poprzez link:

Katalog urządzeń DTW 3.0 (11 MB)
Prezentacja nt. urządzeń DTW 3.0 (4,6 MB)

Materiały do pobrania po przekazaniu wniosku do ORW:

Druk wniosku na pobranie dokumentacji urządzeń DTW 3.0 - zgodnie z pismem DGLP z dnia 27 lutego 2020 r.

Druk wniosku na pobranie pozostałych materiałów przeznaczonych dla j.o. LP, na które składają się:


- gotowe projekty koncepcyjne (zagospodarowanie terenu) miejsc postoju pojazdów/parkingów leśnych w 3 wersjach zagospodarowania   terenu,

- szacunkowe koszty budowy, montażu i transportu DTW 3.0 aktualizowane dwa razy w roku czyli dane pomocne na etapie planowania prac,

- listy kontrolne dla parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów, czyli dokumenty pomagające przejść przez proces inwestycyjny „krok po kroku”,

- gotowe rozwiązania projektowe dot. nawierzchni (17 kart technicznych zawierających: 6 wariantów nawierzchni dla ciągów pieszych + 1 karta z detalem konstrukcyjnym, 4 warianty nawierzchni dla miejsc postojowych, 2 warianty dla leśnej drogi dojazdowej, 4 warianty posadowienia urządzeń DTW 3.0),

- szacunkowe koszty w zakresie nawierzchni na ciągach komunikacyjnych (z podziałem kosztów na województwa) aktualizowane dwa razy w roku czyli dane pomocne na etapie planowania prac,

- wizualizacje - przykładowe aranżacje urządzeń DTW 3.0. wraz z podstawowymi wymiarami.


Po pobraniu, wypełnieniu i podpisaniu wniosku/wniosków, prosimy o jego/ich odesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl w postaci dokumentów elektronicznych lub podpisanych skanów.

W terminie do 3 dni roboczych od otrzymania ww. wniosków, ORWLP w Bedoniu prześle na adres mailowy osoby podanej do kontaktu, link do pobrania dokumentacji DTW 3.0. i/lub ww. materiały.

Osobą prowadzącą temat w ORWLP w Bedoniu jest Przemysław Kawa, tel. 42 677 25 14, tel. kom. 695 359 256, e-mail: przemyslaw.kawa@bedon.lasy.gov.pl
 

Więcej informacji dot. ww. materiałów:


1. KATALOG URZĄDZEŃ DTW 3.0

Zapraszamy do pobrania i obejrzenia katalogu nowych urządzeń DTW 3.0 – to najszybszy i najwygodniejszy sposób zapoznania się z wzorem urządzeń DTW 3.0. Katalog zawiera wizualizacje wszystkich urządzeń ich opis oraz rysunki z podstawowymi wymiarami.

2. PREZENTACJA NT. URZĄDZEŃ DTW 3.0

Zapraszamy do pobrania i obejrzenia krótkiej prezentacji pokazującej proces opracowania i konsultacji urządzeń zbudowanych na podstawie dokumentacji techniczno-wykonawczej (tzw. DTW 3.0). To najszybszy i najwygodniejszy sposób poznania najważniejszych działań j.o. LP i podmiotów zewnętrznych, które złożyły się na opracowanie nowego wzoru DTW 3.0.

3. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-WYKONAWCZA URZĄDZEŃ DTW 3.0

Zapraszamy do złożenia wniosku na „pobranie dokumentacji urządzeń DTW 3.0”. To obszerny dokument, który może stanowić gotowy załącznik do SIWZ, zapytań ofertowych, opisów przedmiotu zamówienia. Dokumentacja techniczno-wykonawcza (DTW 3.0) zawiera opisy, obliczenia statyczne oraz rysunki techniczne wszystkich urządzeń wzoru DTW 3.0. Dokumentacja jest udostępniania j.o.LP bezpłatnie i na wniosek zgodnie z pismem DGLP Zn. spr.: ZE.715.3.2.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udostępnienia dokumentacji techniczno-wykonawczej (DTW 3.0) urządzeń turystycznego udostępniania lasu.

4. GOTOWE PROJEKTY KONCEPCYJNE (zagospodarowanie terenu)

Zapraszamy do złożenia wniosku na „Pozostałe materiały dla j.o. LP”. Wśród nich są m.in. gotowe projekty koncepcyjne. Są to 3 zestandaryzowane, gotowe projekty koncepcyjne prezentujące zagospodarowanie terenu miejsc postoju pojazdów/parkingów leśnych. To gotowe dokumenty, które można przekazać potencjalnym wykonawcom lub projektantom projektów budowlanych i innym interesariuszom. Mogą one stanowić gotowy załącznik do SIWZ, zapytań ofertowych, opisów przedmiotu zamówienia. Koncepcje zawierają wymiary i konkretne propozycje posadowień urządzeń, ciągów pieszych i manewrowych uwzględniające aktualne normy prawne, zalecenia ergonomiczne, dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Koncepcje prezentują 3 wersje zagospodarowania terenu tj.:

Projekt nr 1 „Przy szlabanie” – minimalny projekt zawierający tylko minimalną, wymaganą ilość urządzeń tj.: stół z dwiema ławkami (dostoswane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), kosz na śmieci i tablicę informacyjną,

Projekt nr 2 „Parking przy drodze” – projekt zawierający sześć miejsc postojowych wraz z odpowiednią infrastrukturą zabudowy uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych,

Projekt nr 3 „Zielona klasa” – projekt zawierający 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 1 miejsce postojowe dla autokaru wraz z odpowiednią infrastrukturą zabudowy uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych.
 

5. SZACUNKOWE KOSZTY BUDOWY, MONTAŻU I TRANSPORTU DTW 3.0

Zapraszamy do złożenia wniosku na „Pozostałe materiały dla j.o. LP”. Wśród nich są m.in. szacunkowe koszty budowy, montażu i transportu urządzeń DTW 3.0. przygotowane:

    • wg. KNR (katalogów nakładów rzeczowych – norma przygotowania kosztorysów do inwestycji),
    • przez jednego z wykonawców (firma zewnętrzna) urządzeń DTW 2.0.

6. LISTY KONTROLNE DLA PARKINGÓW LEŚNYCH I MIEJSC POSTOJU POJAZDÓW

Zapraszamy do złożenia wniosku na „Pozostałe materiały dla j.o. LP”. Wśród nich są listy kontrolne pomocne dla j.o.LP, które planują, budują różne obiekty turystyczne na terenach PGL LP, na które składają się

• Lista kontrolna nr 1 - Posadowienie i Funkcjonowanie PL MPP – jest to podstawowa lista kontrolna zawierająca pytania, które określają czy na obiekcie są wprowadzone rozwiązania, które pozwalają na optymalne jego funkcjonowanie. Docelowo tę listę będzie wypełniała osoba z danej j.o.LP, która chce sprawdzić konkretny obiekt.

• Lista kontrolna nr 2 - Dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami – jest to podstawowa lista kontrolna zawierająca pytania, które pozwalają określić czy dany obiekt jest optymalnie dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Docelowo tę listę będzie wypełniała osoba z danej j.o.LP, która chce sprawdzić konkretny obiekt w zakresie jego dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami.

• Szczegółowa lista kontrolna nr 1.1 – pomysł na PL/MPP. Jest to szczegółowa lista kontrolna zawierająca zagadnienia wraz z zaleceniami oraz podstawą prawną/uzasadnieniami w zakresie pytań z podstawowych list kontrolnych.

• Szczegółowa listę kontrolna nr 1.2 – koncepcja PL/MPP. Jest to szczegółowa lista kontrolna zawierająca zagadnienia wraz z zaleceniami oraz podstawą prawną/uzasadnieniami w zakresie pytań z podstawowych list kontrolnych.

• Szczegółowa lista kontrolna nr 2 - jest to szczegółowa lista kontrolna zawierająca zagadnienia wraz z zaleceniami oraz podstawą prawną/uzasadnieniami w zakresie pytań z podstawowej listy kontrolnej nr 2.
 

7. GOTOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE DOT. NAWIERZCHNI

Zapraszamy do złożenia wniosku na „Pozostałe materiały dla j.o. LP”. Wśród nich są m.in. karty techniczne z rysunkami technicznymi wraz z opisem, prezentujące przykładowe nawierzchnie (uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową) na ciągach komunikacyjnych oraz nawierzchni pod urządzeniami DTW 3.0.  To gotowe dokumenty, które można przekazać potencjalnym wykonawcom lub projektantom projektów budowlanych i innym interesariuszom. Mogą one stanowić gotowy załącznik do SIWZ, zapytań ofertowych, opisów przedmiotu zamówienia. 17 kart technicznych zawiera:
    • 6 wariantów nawierzchni dla ciągów pieszych + 1 karta z detalem konstrukcyjnym,
    • 4 warianty nawierzchni dla miejsc postojowych,
    • 2 warianty dla leśnej drogi dojazdowej,
    • 4 warianty posadowienia (mocowania w gruncie) urządzeń DTW 3.0.

8. SZACUNKOWE KOSZTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI NA CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH

Zapraszamy do złożenia wniosku na „Pozostałe materiały dla j.o. LP”. Wśród nich są m.in. szacunkowe koszty nawierzchni na ciągach komunikacyjnych i manewrowych (z podziałem kosztów na województwa) przygotowane wg. KNR (katalogów nakładów rzeczowych – norma przygotowania kosztorysów do inwestycji).

To gotowe dokumenty, które można wykorzystać do oszacowania wartości zamówienia, tworzenia planów.

9. WIZUALIZACJE

Zapraszamy do złożenia wniosku na „Pozostałe materiały dla j.o. LP”. Wśród nich są m.in. wizualizacje. Wizualizacje zwierają przykładowe aranżacje urządzeń DTW 3.0. wraz z podstawowymi wymiarami. To gotowe dokumenty, które można przekazać potencjalnym wykonawcom lub projektantom projektów budowlanych i innym interesariuszom.
Mogą one stanowić gotowy załącznik do SIWZ, zapytań ofertowych, opisów przedmiotu zamówienia.