Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu mieści się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku.

W skład zabudowań wchodzą wolnostojące budynki:
- budynek biurowy A – 1-piętrowy z piwnicą;
- budynek biurowo-produkcyjny B – parterowy;
- budynek wiaty – parterowy.

Wejście główne i wjazd na teren znajduje się od strony ul. Henryka Sienkiewicza.

Jedyne wejście do budynku A jest dostępne na wysokości 6 schodów zewnętrznych pod zadaszeniem. Na parterze mieści się Stacja Oceny Nasion, Zespół Szkoleń i Turystyki oraz Dział Administracji. Dostęp na piętro, gdzie mieści się sekretariat/kancelaria i gabinet Dyrektora, Dział Finansowo-Księgowy, Biuro Ekspertyz i Techniki Leśnej i Dział Kadr, możliwy jest jedynie po schodach z dwoma biegami po 13 i 11 stopni ze spocznikiem. Zejście do pomieszczeń w piwnicy również po schodach dwubiegowych ze spocznikiem. Budynek nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Budynek B ma dwa wejścia: główne (południowe) przy bramie z dostępem do poziomu Zakładu Poligrafii i Studia Filmowego po 4 schodach i wejścia północnego, bezpośrednio na poziom „0” ww. działów. Budynek nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych, a jedynie wejście północne pozwala na łatwy dostęp do pomieszczeń z poziomu terenu.

Korytarze w budynkach przebiegają na jednym poziomie. Wejścia do pomieszczeń biurowych o szerokościach 80-90 cm nie posiadają progów. Toalety z drzwiami 70-80 cm nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma specjalnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.
Po wnętrzach budynków można poruszać się z psem asystującym.


Miejsca parkingowe dla pracowników wyznaczone są na terenie wewnętrznym działki. Wyznaczono również jedno miejsce postojowe dla niepełnosprawnych i jedno dla gości/dostawców czy też zaopatrzenia.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych wspomagających słuch. Budynki obsługiwane są przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim, jednak pośród pracowników ORWLP w Bedoniu są osoby posługujące się płynnie językiem angielskim, rosyjskim czy też niemieckim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.
Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny z sekretariatem/kancelarią (nr +48 677 25 00) lub e-mailowo (orwlp@bedon.lasy.gov.pl).