Wydawca treści Wydawca treści

Ekspertyzy glebowo-nawożeniowe

Ekspertyzy glebowo-nawożeniowe są opracowywane na podstawie analiz próbek gleby w celu określenia potrzeb nawożenia na szkółce leśnej. Racjonalne nawożenie, które ma wpływ na prawidłowy rozwój i wzrost sadzonek przeznaczonych do zalesień, wymaga systematycznego kontrolowania warunków glebowych na szkółce.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w "Zasadach Hodowli Lasu" obowiązujących w PGL LP (Wydanie VI, DGLP 2002) oraz "Wytycznych organicznego i mineralnego nawożenia szkółek leśnych" opracowanych przez IBL (R. J. Walendzik, G. Szołdyk, 1990), kontrolne analizy glebowe powinny być wykonywane w połowie okresów pomiędzy nawożeniami organicznymi, przed planowanym nawożeniem organicznym oraz po dwuletnich i dłuższych cyklach produkcyjnych. Kontrolne analizy nawozu organicznego i substratu stosowanego w namiotach foliowych, zaleca się wykonać na pół roku lub krócej przed wprowadzeniem go do gleby. Kolejna weryfikacja wyników analiz warstwy ornej gleby na szkółce oraz dawek nawożenia jest konieczna w sytuacji stwierdzenia nadmiaru lub braku konkretnego składnika pokarmowego w glebie.

Opracowanie ekspertyzy glebowo-nawożeniowej obejmuje:

  • pobranie próbek gleby przez pracowników SON z warstwy uprawnej, próbki kompostu lub innego materiału przewidzianego do nawożenia szkółki (możliwe jest pobranie próbek gleby przez zleceniodawcę zgodnie z przyjętą metodyką opisaną w zakładce „Pobieranie próbek"),
  • przeprowadzenie analizy laboratoryjnej w celu określenia: pH, zawartości substancji organicznej, azotu, magnezu, potasu i fosforu oraz mikroelementów,
  • zestawienie i opracowanie wyników analizy laboratoryjnej,
  • określenie dawek i zaleceń nawożeniowych zgodnie z "Wytycznymi Organicznego i Mineralnego Nawożenia Szkółek Leśnych", IBL, Warszawa1990,
  • przekazanie ekspertyzy glebowo - nawożeniowej do nadleśnictwa.

Do przesłanych próbek prosimy o dołączenie zlecenia na wykonanie ekspertyzy.


Szczegółowych informacji udzielimy:
tel. 42 677 25 41 i 42 677 25 42 lub tel. kom. 695 359 251
e-mail: elzbieta.pielesiak@bedon.lasy.gov.pl

 

Instrukcja pobierania próbek gleby

Przesyłanie próbek gleby

Zlecenie wykonania ekspertyzy