Wydawca treści Wydawca treści

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwojowo –Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu z siedzibą w Nowym Bedoniu przy  ul. Sienkiewicza 19 95-020 Andrespol.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji szkoleń jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją szkoleń w kategorii dane zwykłe – imię nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail.
3) Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia realizacji szkoleń, a także po zakończeniu na czas zgodny z przepisami prawa, obowiązkami archiwizacyjnymi i dochodzeniem roszczeń.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby:  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych.
6)  Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
8) Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane dotyczą.
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwy udział w szkoleniu.
10) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
11) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
12) Od dnia 25 maja 2018 roku możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych działającym u Administratora pod adresem e-mail: iod@bedon.lasy.gov.pl