Wydawca treści Wydawca treści

Publikacje ORWLP o turystyce

ORWLP w Bedoniu przygotowuje różnego rodzaju opracowania i teksty specjalistyczne z zakresu zasad turystycznego i edukacyjnego udostępniania przestrzeni leśnych.

Do dziś ukazały się cztery tomy serii wydawniczej pt. „Turystyka w Lasach Państwowych".

Tom I - Las bez barier - obiekty terenowe, wydany drukiem w 2013 roku na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Tom ten prezentuje zasady tworzenia tras/szlaków turystycznych dostosowanych do potrzeb i ograniczeń osób niepełnosprawnych ruchowo. W książce prezentowane są zasady projektowania m.in.:

 • korytarzy tras turystycznych łatwo dostępnych m.in. w zakresie przebiegu tras, wysokości i szerokości korytarzy, nachylenia podłużnego i poprzecznego nawierzchni, rodzaju i charakteru nawierzchni, przeszkód terenowych,
 • urządzeń obsługi ruchu turystycznego m.in. w zakresie tworzenia stołów, ławek, ławostołów, wiat turystycznych, pojemników na śmieci, palenisk na ognisko itd.,
 • powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych m.in. miejsc wypoczynku, miejsc postoju pojazdów i parkingów leśnych, miejsc biwakowania itd.,
 • elementów informacyjnych np. tablic informacyjnych.

Dodatkowo w 2015 roku wydawnictwo przygotowane zostało w formie e-booka do pobrania poniżej:

TOM I - E-BOOK DO POBRANIA (po kliknięciu na grafikę płyty)

Tom II - Szlaki konne w Lasach Państwowych, wydany drukiem w 2015 roku na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Prezentuje on zasady tworzenia szlaków konnych na terenach leśnych zarządzanych przez PGL LP. W książce zaprezentowane są zasady projektowania:

 • korytarzy szlaków konnych m.in. w zakresie przebiegu tras, wysokości i szerokości korytarzy, nachylenia podłużnego i porzecznego nawierzchni, rodzaju i charakteru nawierzchni, przeszkód terenowych,
 • urządzeń obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem specyficznych potrzeb koni,
 • powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb koni,
 • elementów informacyjnych np. tablic informacyjnych.

Dodatkowo w 2016 roku wydawnictwo przygotowane zostało w formie e-booka do pobrania poniżej:

TOM II - E-BOOK DO POBRANIA (po kliknięciu na grafikę płyty)

Tom III - Las bez barier - obiekty kubaturowe, wydany drukiem oraz w formie elektronicznej w 2016 roku na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Tom ten prezentuje zasady tworzenia łatwo dostępnych przestrzeni wewnątrz budynków i budowli dostosowanych do potrzeb i ograniczeń osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową oraz słuchową. W książce prezentowane są treści m.in. w zakresie:

 • podstaw prawnych przystosowania budynków do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności;
 • odpowiedzialności karnej i cywilnej niedostosowania obiektów kubaturowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności;
 • źródeł pozyskania funduszy na dostosowanie obiektów kubaturowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • zasad projektowania:
  • dojść i wejść do łatwo dostępnych budynków i pomieszczeń,
  • ciągów komunikacyjnych, w tym również w zakresie komunikacji pionowej,
  • pomieszczeń wewnątrz obiektu kubaturowego,
 • sposobów „dawania przyrody do ręki",
 • zapewnienia czytelnych systemów informacji i źródeł informacji osobom z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności.      
   
 •                                          

         TOM III - E-BOOK DO POBRANIA (po kliknięciu na grafikę płyty)

Tom IV – Szlaki piesze w Lasach Państwowych, wydany w 2017 roku na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Prezentuje on propozycję zasad tworzenia szlaków pieszych na terenach zarządzanych przez PGL LP.
W książce prezentowane są treści m.in. w zakresie:
• podstaw prawnych organizacji turystyki pieszej w lasach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa turystów i urządzeń;
• zasad projektowania korytarzy szlaków pieszych m.in. w zakresie uwarunkowań krajobrazowych, przebiegu tras, parametrów nawierzchni, miejsc potencjalnie niebezpiecznych,
• urządzeń obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem potencjalnych potrzeb turystów pieszych,
• organizacji powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych,
• infrastruktury informacyjno-porządkowej towarzyszącej szlakom pieszym np. tablic informacyjnych,
• przykładów dokumentów potwierdzających dbałość j.o. LP o dany szlak.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt z p. Wiolettą Kacprzyk w.kacprzyk@bedon.lasy.gov.pl, tel. 42 677 25 38, 609 099 776.

 

 

TOM IV - E-BOOK DO POBRANIA (po kliknięciu na grafikę płyty)

Nakład książki drukowanej jest wyczerpany.
W razie pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną w ORWLP w Bedoniu za dystrybucję wydawnictw serii wydawniczej Turystyka w Lasach Państwowych – p. Wiolettą Kacprzyk: w.kacprzyk@bedon.lasy.gov.pl, tel. 42 677 25 38.