Wydawca treści Wydawca treści

Terminy przysyłania

Uproszczona ocena nasion wykonywana jest w czterech terminach:
- przed zbiorem,
- po zbiorze przed siewem lub przechowywaniem,
- w czasie przechowywania,
- przed siewem po przechowywaniu lub stratyfikacji.

Od obowiązku przedsiewnej oceny nasion zwolnione są nasiona pozyskane „na zielono" na własne potrzeby, które należy wysiać bezpośrednio po zbiorze oraz nasiona wysiane w terminie krótszym od 3 tygodni po zbiorze jesiennym. Po siewie próbki tych nasion  powinny być wysłane do SON w celu wykonania oceny kontrolnej.

Terminy przysyłania nasion do oceny przedstawiono w tabeli.